Vad vi vill


 1. inför omgående i Föräldrabalkens (1949:381) 6 kap. 3§ en ändring, enl. följande:
  Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. 3 § Barnet står från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna.

 2. inför i Föräldrabalken en okränkbar rättighet att vara förälder med 50% umgängesrätt, från det att barnet föds, till dess det blir myndigt, såvida inte något objektivt påvisat brott mot barnet har skett. DET vore verkligen för "barnets bästa", rent generellt.
 3. inför en lag om okränkbar dubbel folkbokföring och slopa därigenom begreppen boförälder resp. umgängesförälder
 4. inför en ändring i barnbidragslagen (Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag) enl. följande:
  Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  4 § En förälder som ensam har vårdnaden om ett barn har rätt att uppbära allmänt barnbidrag för barnet.

  Vid gemensam vårdnad gäller följande. Rätt att uppbära allmänt barnbidrag har den förälder som anmäls som bidragsmottagare.

  Anmälan skall göras till Försäkringskassan av föräldrarna gemensamt. Om inte någon sådan anmälan görs har modern rätt att uppbära bidraget.

  Är den nu avsedde föräldern till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak för längre tid förhindrad att delta i vårdnaden, övergår rätten att uppbära bidraget till den andre föräldern.

  Bor barnet varaktigt tillsammans med endast en av föräldrarna, har efter anmälan den föräldern rätt att uppbära bidraget.

  Om föräldrarna inte bor tillsammans, men barnet är varaktigt bosatt hos båda föräldrarna (växelvis boende), får rätten att uppbära barnbidraget efter anmälan av båda föräldrarna delas så att bidraget utbetalas med hälften till vardera föräldern.

  Har barnet två särskilt förordnade vårdnadshavare, skall vad som sagts om barnets föräldrar och moder i stället gälla barnets vårdnadshavare respektive den kvinnliga vårdnadshavaren.

  Är barnets föräldrar eller för barnet särskilt förordnade vårdnadshavare av samma kön, skall vad som sagts om barnets moder i stället gälla den äldre av kvinnorna eller männen.
  4 § Rätt att uppbära allmänt barnbidrag har den förälder som anmäls som bidragsmottagare.

  Anmälan skall göras till Försäkringskassan.


  Är den nu avsedde föräldern till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak för längre tid förhindrad att delta i vårdnaden, övergår rätten att uppbära bidraget till den andre föräldern.

  Bor barnet varaktigt tillsammans med endast en av föräldrarna, har efter anmälan den föräldern rätt att uppbära bidraget.

  Har barnet två särskilt förordnade vårdnadshavare, skall vad som sagts om barnets föräldrar i stället gälla barnets förordnade vårdnadshavare.

  Är barnets föräldrar eller för barnet särskilt förordnade vårdnadshavare av samma kön, skall bidraget delas lika.